Trends en ontwikkelingen jeugd

Visit www.mayofi.com

Aantal jongeren

Vanaf 2000 daalt het aantal jongeren (16 tot 27 jaar) in de provincie Zeeland minder sterk. Vanaf 2004 is er een lichte stijgende lijn te zien. Volgens de prognose van het CBS zal vanaf 2022 het aantal jongeren (15 tot 25 jaar) weer dalen met 13,6%. Vanaf 2038 zal het weer gaan stijgen met 11,6%. In 2021 is het aandeel jongeren (16 tot 27 jaar) 11,9% binnen de totale bevolking.

Het aantal kinderen dat wordt geboren bij vrouwen die jonger zijn dan 25 jaar daalt in 2020 verder naar 325 (een daling van 14% t.o.v. 2019). Het aantal gehuwde paren en huishoudens met minderjarige kinderen (0 tot 18 jaar) blijft stijgen.

Vanaf 2017 is er blijvende daling te zien in het aantal minderjarige kinderen (0 tot 18 jaar) dat woont in een bijstandsgezin: in de provincie Zeeland zijn dit er 3.620 in 2019.

Bezoek hier het dashboard over het aantal jongerenStudenten

Mbo
In het jaar 2020 bedraagt de instroom van nieuwe mbo studenten in de provincie Zeeland rond de 3.600 deelnemers. De mbo-domeinen met de hoogste instroom zijn zorg en welzijn (33%), veiligheid en sport (13%) en techniek en procesindustrie (9%). Het aantal mbo-studenten is in 2020 7.812 (een stijging van 1% t.o.v. vorig jaar).

Ho
In het jaar 2020 bedraagt de instroom van nieuwe hoger onderwijs studenten in de provincie Zeeland rond de 1.600 deelnemers. De opleidingssectoren met de hoogste instroom zijn techniek (34%) en gedrag en maatschappij (26%). Het aantal ho-studenten is in 2020 9.377 (een stijging van 8% t.o.v. vorig jaar).

Bezoek hier het dashboard over het aantal studenten
Gediplomeerden

Mbo
In de provincie Zeeland haalde in het jaar 2020 rond de 2800 studenten een mbo-diploma (daling van 5% t.o.v. vorig jaar). De mbo-domeinen met het hoogste aantal gediplomeerden zijn zorg en welzijn (33%), veiligheid en sport (11%) en techniek en procesindustrie (10%).

Ho
In de provincie Zeeland haalde in het jaar 2019 rond de 880 studenten een hoger onderwijs diploma (daling van 6% t.o.v. vorig jaar). De opleidingssectoren met het hoogste aantal gediplomeerden zijn techniek (31%) en economie (27%).

Bezoek hier het dashboard over het aantal gediplomeerden
Who says graduation photos are just for high school? College graduates have so much to celebrate, and I’m so honored to capture that stage in their lives!

NEETs

Van het aantal jongeren van 15 tot en met 27 jaar, viel in 2020 in de provincie Zeeland 4% in de categorie “NEETs” (Not in Employment, Education or Training, jongeren die geen opleiding volgen en ook niet werken). 2020 is het eerste jaar sinds 2012 waarin dit percentage toenam. Tussen 2012 en 2019 nam dit aandeel namelijk af, van 13% tot 3%. Het percentage NEETs is iets hoger voor mannen (4%) dan voor vrouwen (3%), en hoger naarmate de leeftijd toeneemt. Het aandeel NEETs is 7% voor jongeren van 25 tot 28 jaar. Verder is het percentage NEETs iets hoger voor jongeren met een niet-Westerse migratieachtergrond (6%) dan voor jongeren met een Nederlandse achtergrond (4%), en voor laagopgeleiden (10%) dan voor hoogopgeleiden (1%). Van alle jongeren die geen opleiding volgen en niet werken is 47% niet beschikbaar vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid en 25% is niet beschikbaar vanwege zorg voor gezin en/of huishouden.

Bezoek hier het dashboard over de NEETsWhere do you run to escape from yourself?

Voortijdig schoolverlaters

Voortijdig schoolverlaters (vsv'ers) zijn jongeren (12 tot 23 jaar) die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat. In de provincie Zeeland hebben in 2019/2020 394 jongeren (4,3%) het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verlaten zonder startkwalificatie, 81 jongeren (0,4%) verlieten het voortgezet onderwijs (vo). Deze aantallen en percentages zijn afgenomen ten opzichte van het schooljaar daarvoor. Dit is het tweede jaar op rij dat er een afname plaatsvond, van 4,9% in 2017/2018 naar 4,3% in het afgelopen jaar voor het mbo, en van 0,5% naar 0,4% in het vo. De meeste vsv'ers zijn 18 jaar of ouder. Het aandeel vsv'ers is gemiddeld in Zeeland vergeleken met andere provincies.

Bezoek hier het dashboard over de vsv'ersLost in the Craft Fair

Uitkering en werkloosheid

Het aantal WW-uitkeringen (een uitkering in het kader van werkloosheidswet) onder de jongeren jonger dan 27 jaar is sinds het begin van de coronacrisis sterk toegenomen. Waar in maart 2020 het aantal lopende WW-uitkeringen onder jongeren in de provincie Zeeland nog 431 was, nam dit aantal in één maand toe naar 721 in april. Het aantal liep op naar 771 in mei 2020, waarna het weer afnam. In juni 2021 is dit aantal weer lager dan voor de crisis: 281. Echter moet hierbij in acht worden genomen dat jongeren over het algemeen minder lang recht hebben op een WW-uitkering. Dit komt omdat de duur van deze uitkering proportioneel is aan het aantal gewerkte maanden. Het aantal werkloze jongeren is hoger dan het aantal jongeren dat een WW-uitkering ontvangt. De meeste jongeren met een WW-uitkering werkten in de horeca (227), voor uitzendbedrijven (113) en in de detailhandel (111).

Als we kijken naar het aantal werkloze jongeren, is dit ook toegenomen sinds de coronacrisis, van 1.405 in maart 2020 naar 1.671 in mei 2020. Inmiddels is dit aantal weer afgenomen naar 1.456 in maart 2021. Van alle werkloze jongeren ontvangen de meesten een bijstandsuitkering (799).


Bezoek hier het dashboard over uitkeringen en werkloosheidno money, poor, money

Arbeidsmarktsituatie jongeren

Jongeren vormen op de arbeidsmarkt een belangrijke groep. In het jaar 2019 volgde 51% van de jongeren in de werkzame beroepsbevolking formeel onderwijs. Sinds 2013 neemt het aandeel jongeren dat werkloos is af (naar 5,3%). Vanaf 2018 stijgt het aandeel niet-werkende jongeren naar 7,4% in 2020. Jongeren zijn relatief vaak werkzaam in de sector Horeca (51%), gevolgd door de sectoren Detailhandel (46%) en Verhuur en overige zakelijke dienstverlening (28%). Over het algemeen blijft het aantal jongeren met een vast contract in de afgelopen jaren gelijk of neemt het af. Het aandeel werkende jongeren met een Nederlandse achtergrond is de afgelopen 10 jaar ongeveer gelijk gebleven. Het aandeel werkende jongeren met een Niet-Westerse achtergrond is vanaf 2018 hard gestegen. Het percentage werkende jongeren met een contract tot 12 uur is de afgelopen 6 jaar iets afgenomen, van 31% in 2013, naar 29% in 2019. Sinds 2013 volgen steeds minder niet-werkende jongeren een opleiding. Vanaf 2015 ontvangen steeds minder werkloze jongeren een uitkering. Bovendien zijn er in 2019 in vergelijking met 2018 minder jongeren geregistreerd als werkzoekenden bij het UWV.

Bezoek hier het dashboard over de arbeidsmarktsituatie van jongerenModel: @Austindistel
https://www.instagram.com/austindistel/

Photographer: @breeandstephen
https://www.instagram.com/breeandstephen/

Stages en leerbanen

Via het dashboard Stages en leerbanen krijgt u inzicht in de ontwikkeling van het aantal stages en leerbanen binnen het mbo. De meeste actieve leerbedrijven vinden we in de sectorkamer Zorg, welzijn en sport (1.325), gevolgd door Voedsel, groen en gastvrijheid (782), en Techniek en gebouwde omgeving (611). Als we kijken naar de marktsegmenten zijn de meeste leerbedrijven te vinden in het marktsegment Zorg (585), gevolgd door Welzijn (459) en Retail (337). Stages worden vooral gevolgd in de sector Zorg, welzijn en sport, Voedsel, groen en gastvrijheid, en Techniek en gebouwde omgeving. Als we kijken naar de marktsegmenten dan zien we dat de meeste stages gevolgd worden in de marktsegmenten Zorg, Welzijn en Gastvrijheid.

Bezoek hier het dashboard over stages en leerbanenCreative team

Doorstroom binnen het onderwijs

Van de scholieren in het mbo die een diploma hebben gehaald in schooljaar 2019/2020, stroomt 42% door, terwijl 58% uitstroomt. Van de scholieren die geen diploma halen, stroomt 11% uit en 89% door. Het grootste deel van de uitstromers van het hoger onderwijs gaan werken in de Gezondheids- en welzijnszorg (15.440), Specialistische zakelijke dienstverlening (12.660) en Verhuur en overige zakelijke dienstverlening (10.170).

Bezoek hier het dashboard over de doorstroom binnen het onderwijsSectoren

Het is geen verrassing dat het aandeel jongeren (15 tot 27 jaar) in 2019 het grootst was in de sectoren Horeca (51%) en Detailhandel (46%). Veel van hen hebben namelijk een bijbaan in de bediening en in supermarkten. Daarnaast werken er ook relatief veel jongeren in de sectoren Verhuur en overige zakelijke dienstverlening (28%), en Cultuur, sport en recreatie (25%). Deze aandelen waren door de jaren heen zeer stabiel.

De komst van de coronacrisis zorgde echter voor ingrijpende veranderingen op de arbeidsmarkt. Veel jongeren verloren hierdoor bijvoorbeeld hun (bij)baan in de horeca. We zien weliswaar dat het aantal vestigingen voor vrijwel alle sectoren door de tijd heen toeneemt, maar sinds 2020 kampen ze vaak wel met een verminderde groei of zelfs een afname van het aantal arbeidsplaatsen. Zo nam het aantal arbeidsplaatsen in de horeca af van ruim 13.700 naar 13.200.


Bezoek hier het dashboard met informatie over de sectorenBeroepen

Het aandeel jongeren (15 tot 27 jaar) was in 2020 het grootst binnen de beroepsklassen Transport en logistiek beroepen (18%), Dienstverlenende beroepen (16%) en Commerciële beroepen (16%). 

In het eerste kwartaal van 2020 nam de gemiddelde arbeidsmarktspanning af van 4,00 naar 2,26, wat erop duidt dat het voor werknemers lastiger was geworden om een baan te vinden. In kwartaal 3 2020 nam de gemiddelde spanning weer toe (2,35).

Er bestaat echter veel variatie tussen beroepsgroepen. Zo is binnen de bedrijfseconomische en administratieve beroepen de arbeidsmarktspanning gemiddeld voor boekhouders (10,69) en transportplanners en logistiek medewerkers (8,98). Daarentegen kennen de beroepsgroepen maatschappelijk werkers (0,55) en medisch vakspecialisten (0,88) binnen de beroepsklasse zorg en welzijn een (zeer) ruime arbeidsmarkt; voor deze beroepsgroepen is het dus moeilijker om werk te vinden.

Bezoek hier het dashboard met informatie over de beroepenDestist student. #dorinabeqiraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWERED BY

powered by