Inleiding

Binnen het onderdeel sectoren worden specifieke thema’s uitgelicht per sector. Allereerst geven we inzicht in het aandeel jongeren dat werkzaam is binnen een bepaalde sector. Vervolgens visualiseren wij het thema bedrijvigheid en bieden we een overzicht van het aantal vestigingen en de bijbehorende werkgelegenheid. Naast het inzichtelijk maken van de totale ontwikkeling, maken we binnen de gegevens ook onderscheid naar grootteklassen. 

Aandeel jongeren

Onderstaande visualisaties geven inzicht in het percentage van het totaal aantal werkenden dat binnen de leeftijdscategorie 15 tot 27 jaar zit, binnen een bepaalde sector.

Aandeel jongeren, naar sector
Ontwikkeling aandeel jeugdwerkenden, naar sector
Jeugdwerkenden naar sector, aandeel geslacht

Vestigingen naar sector

Onderstaande visualisatie geeft inzicht in het aantal vestigingen, uitgesplitst naar sector. Met vestigingen wordt het volgende bedoeld: locatie van een onderneming, instelling of zelfstandige beroepsbeoefenaar (dat wil zeggen elke fabriek, werkplaats, kantoor, winkel of andere bedrijfsruimte, dan wel elk complex daarvan) waarin of van waaruit een economische activiteit of zelfstandig (vrij) beroep wordt uitgeoefend door minimaal 1 werkzaam persoon.

Vestigingen, naar sector

Arbeidsplaatsen naar sector

Onderstaande visualisaties geven inzicht in het aantal arbeidsplaatsen naar sector. Daarnaast wordt er een onderscheid gemaakt naar verschillende grootteklassen. 

De grootteklasse van een vestiging wordt bepaald door het aantal fulltime werkzame personen binnen een vestiging.

Arbeidsplaatsen, naar sector
Aantal arbeidsplaatsen, naar grootteklasse en sector

POWERED BY

powered by